Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van Vintage-vloeren, gevestigd Cantineweg 5 (8305AB) te Emmeloord en kantoorhoudende te Oudemirdum, De Stobberoeier 4, (8567 KB). KVKnr. 72060026 BTW nr. NL002251016B58

Artikel 1: Definities
Verkoper: Vintage vloeren, die vloer bedekkend materiaal te koop aanbiedt alsmede degene die vloer bedekkend materiaal behandeld en/of aanbrengt.
Vloer bedekkend materiaal: parket en/of andere soortgelijke houten vloeren, laminaat- en pvc vloeren.
Koper: degene die met verkoper een koopovereenkomst of onderhoudsovereenkomst sluit.
Consument: een koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Overeenkomst: al naar gelang van toepassing is, een koopovereenkomst of onderhoudsovereenkomst.
Partijen: de koper en verkoper tezamen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen verkoper en koper. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper aan koper zijn bevestigd.

Artikel 3: Offertes
Door verkoper op verzoek van koper uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van twee (2) weken na dagtekening. De in een offerte genoemde levertijd is gebaseerd op de bij verkoper aanwezige voorraad op het moment van het uitbrengen van de offerte. De juiste levertijd zal aan koper bekend worden gemaakt kort voor het totstandkomen van een overeenkomst. Indien door verkoper wordt verkocht “zolang de voorraad strekt” zal dat uitdrukkelijk in de offerte worden vermeld. De offerte vermeldt tevens of het aangeboden vloer bedekkend materiaal al dan niet een speciale bestelling van verkoper is. Dit in verband met de regeling over de annulering, zoals hierna in artikel 12 is weergegeven. De in offerte, prijslijsten en andere documentatie voorkomende gegevens zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewicht opgaven zijn voor de verkoper niet bindend. De monsterborden, monstervloerdelen, modellen van zaken en afbeeldingen en beschrijvingen van zaken geven een algemene aanduiding van de producten en zijn voor de verkoper niet bindend.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
De koopovereenkomst komt tot stand doordat koper aan verkoper te kennen geeft akkoord te gaan met de schriftelijk uitgebrachte offerte. Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de verkoper aan koper zijn bevestigd.

Artikel 5: Afwijkingen
In de koopovereenkomst wordt de houtsoort, het design en de dikte vermeld van het vloer bedekkend materiaal. Verkoper wijst koper erop dat het hout een natuurproduct is, hetgeen in de structuur tot uitdrukking komt en hetgeen tot gevolg kan hebben dat de structuur van het ene vloermateriaal enigszins kan afwijken van eenzelfde ander vloermateriaal. Lichtinval kan verkleuring van een met vloer bedekkend materiaal beklede vloer tot gevolg hebben. Door het gebruik van transparante lakken en/of oliën wijzigt de kleur en tekening van het materiaal ten opzichte van het onbewerkte materiaal.
Verder kunnen in gebruikte- en/of gerenoveerde vloeren houtworm of andere houtinsecten niet worden uitgesloten. Het risico daarop komt geheel voor rekening van de koper en de koper kan als gevolg hiervan geen (recht op-) schadevergoeding eisen van de verkoper noch de koopovereenkomst ontbinden. Van een verborgen gebrek kan dan ook geen sprake zijn..

Artikel 6: Levering
Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt als plaats van levering het vestigingsadres van de verkoper. Vanaf het moment van afgifte is het risico van de te leveren zaken op de koper overgegaan. De leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst is aangegaan. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zijn de door de verkoper opgegeven termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering heeft de koper geen recht op schadevergoeding noch de mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst en evenmin mag door koper de ontvangst en betaling worden opgeschort. Indien geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan zal aan de verkoper een redelijke termijn worden gegund alsnog te leveren. Deze redelijke termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van één (1) maand. Bij overschrijding van deze redelijke termijn heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Speciaal bestelde artikelen/chemische producten zoals lijm, lakken en oliën kunnen niet worden geretourneerd, ook niet indien het speciaal bestelde artikel/product door koper niet is gebruikt.

Artikel 7: Overmacht
Onder overmacht worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen waardoor hij niet in staat is de overeenkomst (tijdig) na te komen, hieronder ook begrepen werkstakingen in het eigen bedrijf. Verkoper is verplicht koper tijdig schriftelijk te informeren in het geval dat er sprake is van overmacht waarbij de reden van die overmacht dient te worden vermeld. Indien mogelijk deelt verkoper tevens mee of de overmacht blijvend is, danwel tijdelijk, wanneer aan die overmachtstoestand een einde komt. Bij blijvende overmacht heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat door de koper aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt. Nadat verkoper een dergelijke mededeling heeft gedaan, en de overmachtstoestand zal voorzienbaar langer dan veertien (14) dagen duren, dan heeft koper de keuze hetzij akkoord te gaan met levering nadat de bovenvermelde overmachtstoestand voor verkoper heeft opgehouden te bestaan, danwel de overeenkomst te ontbinden zonder echter dat koper van verkoper een schadevergoeding kan vorderen. Koper is gehouden deze keuze aan verkoper schriftelijk kenbaar te maken binnen acht (8) dagen na ontvangst van de mededeling van verkoper waarin deze zich beroept op overmacht.

Artikel 8 Betaling
Betaling van de te leveren vloer bedekkend materiaal dient te geschieden bij vooruitbetaling of bij aflevering.. Vanaf het moment van aflevering van het vloer bedekkend materiaal bestaat voor koper een plicht tot betaling daarvan

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud N.v.t.

Artikel 10: Garantie
Verkoper garandeert bij
nieuwe producten dat de door haar verkochte vloer bedekkende materialen vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten. De fabrieksgarantie is van toepassing. Marge goederen, gebruikte vloeren en restpartijen zijn uitgesloten van garantie gezien de herkomst van deze producten niet te herleiden zijn. Schade als gevolg van leggebreken, opslag- en installatiefouten en dergelijke komt niet voor rekenen en risico van verkoper en kan niet op verkoper worden verhaald. Vloer bedekkende materialen zijn natuurproducten. Natuurlijke afwijkingen in kleur en structuur en dergelijke zijn daarom niet vermijdbaar. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte en/of technische, niet te vermijden, afwijkingen in de kwaliteit, kleur en finish zijn toegestaan. Een dergelijke afwijking verplicht de verkoper dan ook niet tot vervanging of schadevergoeding en zij geven de koper niet het recht de ontvangst of betaling van het geleverde te weigeren. Onderlinge kleurafwijkingen van het leverantie zijn toegestaan. Adviezen en gegevens met betrekking tot het te leveren vloer bedekkend materiaal alsmede aanwijzingen tot het gebruik daarvan worden door de verkoper naar beste weten verstrekt. De verkoper aanvaardt voor de juistheid van zijn adviezen, gegevens en gebruiksaanwijzingen geen enkele aansprakelijkheid, behoudens voor zover deze schriftelijk zijn verstrekt. De fabrieksgarantie is niet van toepassing op gebreken die ontstaan door een normale slijtage, in geval van ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik, in geval van onvoldoende en/of onkundig onderhoud, bij onjuiste opslag, bij ongelukken en/of onheil zoals brand- en waterschade en indien zaken zonder schriftelijke toestemming van verkoper door derden ondeskundig zijn gewijzigd of gerepareerd. De verkoper wordt door de koper in de gelegenheid gesteld binnen vijf (5) werkdagen, na reparatie, de verrichte reparatie op haar deskundigheid te beoordelen. Indien de koper terzake van zijn betalingsverplichting en/of andere verplichtingen met betrekking tot de betreffende levering en/of leggen in verzuim is dan vervalt iedere aanspraak op garantie. De aansprakelijkheid van verkoper jegens kopers voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
Op
gebruikte- en/of gerenoveerde vloeren wordt door de verkoper enig vorm van garantie geheel uitgesloten hetzij in geld hetzij in vervanging van het product hetzij in ontbinding van de overeenkomst.
Koper is geheel zelf verantwoordelijk de product beschrijvingen te lezen en zich hieraan te houden. Indien de koper dit niet doet en er problemen ontstaan met- of aan het product zijn deze geheel voor rekening van de koper en kan de koper als gevolg hiervan geen (recht op-) schadevergoeding eisen van de verkoper noch de koopovereenkomst ontbinden.
Indien er afwijkingen in het geleverde product (zullen) ontstaan als gevolgschade dan is ook dat geheel uitgesloten van enige garantieregeling.

Artikel 11: Reclamatie
Koper is verplicht het geleverde en/of aangebrachte vloermateriaal bij aflevering grondig op materiaalfouten te inspecteren en doet er verstandig aan bij twijfel verkoper direct te informeren. In ieder geval dient koper onder die omstandigheden niet tot het leggen van het vloermateriaal over te gaan. Koper dient bij geconstateerde gebreken dit binnen acht (8) dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper kenbaar te maken. Doet het gebrek zich pas na het leggen voor dan is koper verplicht binnen acht (8) dagen, nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren verkoper, daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12: Annuleren Van speciaal bestelde goederen of te behandelen goederen, van welke aard dan ook, kan van annulering van de order geen sprake zijn. Hiervoor geldt afname verplichting tegen een vergoeding van 100% van de aangegane verplichting/overeenkomst.
Voor gangbare goederen kan tot uiterlijk zes (6) weken voor de geplande afleverdatum koper de met verkoper gesloten overeenkomst ontbinden. Omdat verkoper op dat moment al kosten heeft gemaakt is het onder die omstandigheden redelijk dat koper die kosten aan verkoper vergoedt. Hiervoor geldt een vergoeding in de kosten 15% van het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is.

Artikel 13: Geschillenbeslechting
De Rechter in de woonplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Artikel 14: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands Recht van toepassing.

Chat openen
Hallo,
waar kunnen we jou mee helpen?